Skärmdump på detaljplan för Södra Storvreta etapp 1

Detaljplan för Södra Storvreta – etapp 1

Uppsala kommun har öppnat upp för samråd gällande Södra Storvreta etapp 1. Område ska sammanlänka Storvreta med Fullerö Hage och planeras innehålla bostäder, skolor och grönområden. Samrådet syftar till att ge fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster samt övriga i området en möjlighet att lämna synpunkter om detaljplanen innan den fastställs.

Uppsala kommun webbplats hittas samtliga handlingar i ärendet. På webbplatsen finns länkar till enskilda handlingar ingående i samrådet:

  • Följebrev (formalia)
  • Planbeskrivning (huvuddokumentet)
  • Plankarta (kompletterande karta till de som presenteras i planbeskrivningen)
  • Undersökning kring miljöpåverkan

Utöver ovanstående dokument finns på samma sida länkar till en rad andra dokument som ligger till grund för detaljplanen ex, trafikanalys, bullerutredning, naturvärdesutredning etc.

Detaljplanen är ute på samråd mellan 17 augusti och 28 september 2020. Synpunkter lämnas på Uppsala kommun webbplats eller på adress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala.

Uppsala kommun kallar även till två digitala informationsmöten kring detaljplanen; onsdag 26 augusti kl 18:00 samt måndag 14 september kl 18:00. Detaljer för respektive möten presenteras i respektive länk.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT