Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Förnyat samråd trafikplats Fullerö/länsväg 290

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Trafikverket tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Sammanfattningsvis föreslår Trafikverket att norrgående avfartsramp från E4 breddas till två körfält med fritt högersvängfält som ansluter till väg 290 som också breddas till två körfält i nordöstlig riktning. Förslaget innebär även att ett höger- och vänstersvängfält anläggs mot södergående påfartsramp till E4. Infrastrukturen för gång- och cykeltrafikanter justeras och anpassas efter andra föreslagna lösningar. Korsningen 290/Kometvägen utformas som en dubbelfilig cirkulationsplats.

Trafikverket trafikplats fullerö storvreta
Trafikverket trafikplats kometvägen fullerö storvreta

Samrådshandling

Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om arbetet med att bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Utöver en samrådshandling där förslaget och en hel dela v utredningsmaterialet redovisas finns det på webbplatsen även några kartor och illustrationer som beskriver Trafikverkets förslag.

Synpunkter

Synpunkter på trafikplanen lämnas till Trafikverket via digitalt formulär eller eller via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk brevet med diarienummer TRV 2021/98897. Synpunkter ska kommit Trafikverket tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022.

Tidigare delar av processen

Under 2020 gjordes i samverkan med Uppsala kommun förbättringar vid busshållplatsen på väg 290 och vägplanen ska bygga vidare på detta arbete där ökad säkerhet och tillgänglighet är i fokus. Enligt uppgifter från Trafikverket finns inga planer på att förändra utformningen av busshållplats med tillhörande refug/fildelare.

Tidigare i processen har flera steg genomförts. Redan 2009 genomfördes en förstudie kring trafikplats Fullerö. Förstudien kan hittas på Trafikverkets webbplats. Klicka på länken ”Arkiv” för att hitta dokumenten. Här hittar du även samrådsunderlaget och trafikutredningen som var en del av samrådet i oktober 2021. Samrådet är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. Trafikutredningen syftar till att komplettera tidigare genomförda kapacitetsutredningar för korsning väg 290/Kometvägen och presentera nya kapacitetsfakta med hänsyn tagen till kollektivtrafikens framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper. Trafikutredningens målsättning är att ta fram ett beslutsunderlag för den ämnade målgruppen så att ett beslut kan tas kring vilken korsningsutformning som ska väljas för vidare arbete.

Planläggningsprocessen

Vid större vägbyggen och ombyggnationer behöver det finnas en vägplan Innan man kan sätta spaden i marken för att bygga. Den visar hur vägen och korsningarna ska utformas och vilken mark som behövs. Att ta fram en vägplan är en viktig demokratisk process som är svår att forcera eftersom alla ska få chansen att tycka till om föreslagna åtgärder. Vill du veta mer om hur processen för planläggning av väg- och järnvägsbyggande ser ut, en process där både infrastrukturbyggaren och företrädare för samhället i övrigt medverkar? Se Trafikverkets webbplats.

Trafikverket planläggningsprocess vägplan
Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT