Granskning detaljplan Södra Storvreta etapp 1

Granskning av detaljplan för Södra Storvreta – etapp 1

Uppsala kommun har öppnat upp för granskning gällande detaljplanen för Södra Storvreta etapp 1. Område ska sammanlänka Storvreta med Fullerö Hage och planeras innehålla bostäder, skolor och grönområden. Planen syftar till att möjliggöra cirka 125 bostäder och en förskola i en del av Södra Storvreta, som tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö. Planen innebär att bebyggelsen kan utformas något tätare och högre vid huvudgatan, och glesare och lägre längre ifrån densamma. Bostadshusen består av radhus, kedjehus, parhus och fristående villor. Längs huvudgatan finns utrymme för nya busshållplatser för kollektivtrafiken. Detaljplanen är den första etappen av ett större utvecklingsområde i Södra Storvreta.

Detaljplanen var ute för samråd under hösten 2020 men arbetet pausades vid slutet av året på vad som sades obestämd tid. Orsaken var att Svenska Kraftnät utreder hur den kommande stamledningsutbyggnaden ska se ut i Uppsala. Den geografiska utsträckningen är ännu inte fastställt och ett av alternativen för sträckningen går genom det område som berörs av Södra Storvreta etapp 1. Exempelvis kan utbyggnaden av kraftledningsnätet innebära en breddning av befintlig kraftledningsgata. Kraftnätsutredningen är fortfarande inte klar varför Uppsala kommun väljer att fortsätta arbetet med detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 men har reducerat planområdet i jämförelse med det förslag som var aktuellt under samrådet för samma detaljplan.

Uppsala kommun webbplats hittas samtliga handlingar i ärendet. På webbplatsen finns länkar till enskilda handlingar ingående i samrådet: (Uppdatering 2021-09-15: Uppsala kommun har bytt plats för handlingarna på sin webbplats efter slutdatum för synpunkter. Informationen kan fortfarande hittas på Uppsala kommun webbplats men på sidan för avslutade samråd och granskningar 2021.)

  • Följebrev (formalia)
  • Planbeskrivning (huvuddokumentet)
  • Plankarta (kompletterande karta till de som presenteras i planbeskrivningen)
  • Undersökning kring miljöpåverkan

Utöver ovanstående dokument finns på samma sida länkar till en rad andra dokument som ligger till grund för detaljplanen ex, trafikanalys, bullerutredning, naturvärdesutredning etc. Ett från samrådet tillkommande dokument är ett PM från den grodinventering som genomfördes i området tidigare i år. Vidare finns även en samrådsredogörelse dvs en redogörelse över de synpunkter som inkommit på detaljplanen under samrådstiden.

Detaljplanen är ute på granskning mellan 23 augusti och 13 september 2021. Synpunkter lämnas via ett formulär på Uppsala kommun webbplats eller på adress: Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
EPOST
Dela på print
UTSKRIFT