Samråd detaljplan fullerö

Granskning av detaljplan Fullerö 21:66 och 21:57

Uppsala kommun öppnar upp för granskning av detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor och idrottsanläggning. Aktuellt område är beläget på båda sidor av väg 290 och mellan infarten till Fullerö Hage och E4. Området angränsar till Fullerö skolområde som ingår i ett annat detaljplanearbete där samråd är planerat till hösten 2021.

Detaljplanen var ursprungligen ute för granskning vid årsskiftet 2019-2020 varpå den godkändes av Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd i slutet av mars 2020. Inför antagandebeslut i kommunfullmäktige stoppades planen efter överläggningar mellan kommunen och fastighetsutvecklaren. Fastighetsutvecklaren har önskat flera väsentliga förändringar av planförslaget varför ytterligare en remissomgång med granskning är nödvändig.

Uppsala kommun webbplats kan man hitta samtliga planhandlingar och utredningshandlingar. Några av de mer väsentliga dokumenten är: (Uppdatering 2021-05-29: Uppsala kommun har bytt plats för handlingarna på sin webbplats efter slutdatum för synpunkter. Informationen kan fortfarande hittas på Uppsala kommun webbplats men på sidan för avslutade samråd och granskningar 2021.)

  • Planbeskrivning (huvuddokument som beskriver områdets förutsättningar och de förändringar som planen innebär)
  • Plankarta (juridiskt bindande handling som anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras mm.)
  • Utlåtande (synpunkter från bl.a. övriga kommunala nämnder, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Trafikverket, Uppsala vatten och avfall, Storvreta Fastighetsägareförening, Region Uppsala)
  • Miljökonsekvensutredning (miljöförutsättningar i området samt troliga miljökonsekvenser av projektet)

Synpunkter ska lämnas senast 27 maj 2021 till Uppsala kommun på adress: Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller via digitalt formulär på Uppsala kommun webbplats.

Vill du veta mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen ser ut, läs mer på Uppsala kommun webbplats.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
EPOST
Dela på print
UTSKRIFT