Vattenfall logo

Vattenfall kompletterande undersökningssamråd

Bakgrund

Området kring Storvreta i Uppsala kommun står inför en framtida exploatering och den förväntade expansionen av befolkning och bostäder medför en ökning av elbehovet i området. Den befintliga ledningen har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med den framtida exploateringen i området kring Storvreta. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) planerar att bygga två nya 132 kV ledningar.

Projekt

Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att två nya kraftledningar planeras att byggas mellan befintlig transformatorstation Ärentuna i Storvreta och befintlig luftledning väster om E4, norr om Uppsala. Vattenfall Eldistribution har tagit fram sträckningsalternativ, tre alternativ för luftledning och ett för markkabel.

Samråd

Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till kompletterande undersökningssamråd för en alternativ sträckning. Syftet med samrådet är att utreda om ledningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Ytterligare information

För mer information, se Vattenfall webbplats.
För att ta del av Uppsala kommuns yttrande över samråd, se Uppsala kommun webbplats.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT