Alternativ för centrumutveckling Storvreta

Nästa steg i utvecklingen av Storvreta centrum

Under våren har Uppsala kommun tillsammans med sina samarbetspartner genomfört en webbdialog kring utvecklingen av Storvreta centrum. Resultatet av denna dialog har kommunicerats tidigare och mer information om denna kan hittas i ett tidigare nyhetsinlägg.

Uppsala kommun tar nu nästa steg i processen genom att plan- och byggnadsnämnden beslutat att inleda planläggning och ge positivt planbesked för detaljplan för Storvreta centrum. Kommande steg i processen är att utreda mer kring hur centrumet ska kunna utvecklas. Till denna utredning har man fokuserat på två alternativ för utveckling där framtiden för Storvretagården och fd. kommundelskontoret är alternativskiljande. Nu vidtar arbete med att utreda och studera vilket av de två alternativen som skulle vara mest lämpligt att genomföra eller om andra justeringar ska göras. Ett antal utredningar och studier kommer att göras som bl.a. ska ge svar kring skicket på Storvretagården och kommundelshuset, klimatpåverkan, trafiksäkerhet, framkomlighet för kollektivtrafiken och hur alternativen påverkar Storvretas karaktär. Läs mer om de båda alternativen på Uppsala kommun webbplats.

Därmed är det första formella steget taget mot en ny detaljplan för Storvreta centrum. Storvretaborna kommer kunna engagera sig i detaljplanearbetet under kommande samråd och granskning. Vill du veta mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen ser ut, läs mer på Uppsala kommun webbplats.

Planprocessen

Sveriges Radio P4 Uppland har i ett kortare inslag intervjuat Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, kring centrumutvecklingen. Tag del av intervjun nedan.

Upsala Nya Tidning har uppmärksammat arbetet mot en ny detaljplan i ett nyhetsinslag där bl.a. ordförande för plan- och byggnadsnämnden vid Uppsala kommun, Ylva Stadell citeras. Tag del av nyhetsinslaget på Upsala Nya Tidnings webbplats.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen