Samhällsinformation

Sommarlov i Storvreta 2022 Uppsala kommun

Sommar i Storvreta 2022

Uppsala kommun genom Storvreta fritidsklubb bjuder in barn och ungdomar i alla åldrar till roliga aktiviteter på hemmaplan. Verksamheten bedrivs vid Storvretabadet, konstgräsplanen och fritidsklubben enligt särskilt program nedan. För att ta del av mer information och ytterligare aktiviteter som arrangeras av Storvreta fritidsklubb rekommenderas att följa dem på Instagram.

Skidskyttestadion Storvreta Skogsvallen LPR-Arena

Ingen särskild kommunal skidskyttesatsning i Storvreta

På Uppsala kommunfullmäktiges sammanträden 2022-05-30 avslogs Kristdemokraternas motion om särskild satsning på skidskyttebanan i Storvreta. Detta till förmån för en behovsutredning som underlag för lokalförsörjningsplan. Därmed riskerar det att dröja innan det blir stora skidskyttetävlingar i Storvreta såvida inte Storvreta Idrottsklubb kan engagera sponsorer till utbyggnaden. Bakgrund I en motion till kommunfullmäktige daterad 2021-05-26, föreslår …

Ingen särskild kommunal skidskyttesatsning i Storvreta Läs mer »

Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Förnyat samråd trafikplats Fullerö/länsväg 290

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Trafikverket tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Sammanfattningsvis föreslår Trafikverket att norrgående avfartsramp från E4 breddas till två körfält med fritt …

Förnyat samråd trafikplats Fullerö/länsväg 290 Läs mer »

Offentlig konst i Storvreta

Konstprogram Storvreta

Vid Uppsala kommuns kulturnämndsmöte den 24 mars 2022 fastställdes Konstprogram Storvreta. Kommunen konstaterar i konstprogrammet att det idag inte finns någon offentlig konst på allmän platsmark i Storvreta trots att det är kommunens största tätort efter Uppsala stad. Kommunen konstaterar vidare att Storvreta ska genomgå en omfattande omdaning de kommande åren och att den offentliga …

Konstprogram Storvreta Läs mer »

Närnatur Storvreta Placetoplan

Undersökning närnatur Storvreta

I slutet av 2020 genomförde Uppsala kommun tillsammans med Botrygg och Genova en marknadsundersökning riktad till Storvretabor där målsättningen var att få ta del av invånarnas åsikter om Storvreta centrum. Informationen används just nu som ett ingångsvärde i det pågående arbetet med detaljplan. För denna undersökning användes ett digitalt verktyg med namnet Placetoplan. Uppsala kommun …

Undersökning närnatur Storvreta Läs mer »

Detaljplan Södra Storvreta etapp 1 antagen

Detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 antagen

Vid sitt möte 2022-03-24 antog Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd detaljplanen för Södra Storvreta etapp 1. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola med upp till åtta avdelningar och omkring 125 bostäder, som tillsammans med en ny huvudgata kommer att knyta ihop Storvreta med Fullerö. Det som nu vidtar är en överklagandeperiod på tre …

Detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 antagen Läs mer »

Cykelkarta Storvreta

Uppsala kommuns cykelvägsatsningar 2022-2025

Uppsala kommun har som målsättning att vara en av de främsta kommunerna i Sverige när det gäller framkomlighet och säkerhet för cyklister. Uppsala kommuns arbete med cykeltrafiken syftar enligt kommunens cykelpolicy till att förbättra folkhälsan, skapa en attraktiv stadsmiljö och minska biltrafikens andel av andelen resor inom kommunen. Uppsala kommun menar i sina riktlinjer för …

Uppsala kommuns cykelvägsatsningar 2022-2025 Läs mer »

Uppsala kommun verksamhetsplan lokalförsörjningsplaner

Kommunstyrelsens möte 2021-12-15

Onsdagen den 15 december 2021 genomfördes årets sista möte i Uppsala kommuns kommunstyrelse. Ärendelistan var i sedvanlig ordning lång och av skiftande karaktär. Ett par av ärendena var extra intressanta varför de lyfts upp i detta forum. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget 2022–2024 för kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder kommunstyrelsen behöver genomföra …

Kommunstyrelsens möte 2021-12-15 Läs mer »

E4 trafikplats 189S utanför Storvreta

Samråd gällande trafikplats Fullerö och länsväg 290

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Planerna inkluderar en gångpassage vid väg 290. Trafikverket tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Under 2020 gjordes i samverkan med Uppsala …

Samråd gällande trafikplats Fullerö och länsväg 290 Läs mer »

Samråd detaljplan fullerö

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft

Detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57 som antogs av Uppsala kommunfullmäktige vid mötet 2021-09-13 har nu även vunnit laga kraft. Detaljplaneområdet omfattar området på båda sidor av väg 290 samt mellan infarten till Fullerö Hage och E4. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att detaljplanen är den gällande regleringen av markanvändning och byggande inom området. …

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft Läs mer »