Samhällsinformation

Samråd Fullerö skolområde

Granskning av detaljplan för Fullerö skolområde

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fullerö skolområde vilken finns tillgänglig för granskning till och med 29 september 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola, skola, bostäder samt en byggnad med samhällsnyttig verksamhet i Fullerö. Området gränsar i norr till Kometvägen, i öster till befintlig byggnation längs Meteorvägen …

Granskning av detaljplan för Fullerö skolområde Läs mer »

Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Granskning av vägplan gällande trafikplats Fullerö och korsningen vid Kometvägen

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningen länsväg 290/Kometvägen. Syftet med ombyggnationen är att öka kapaciteten i såväl trafikplatsen som korsningen samt förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Trafikverket har sedan 2021 arbetat med att ta fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan …

Granskning av vägplan gällande trafikplats Fullerö och korsningen vid Kometvägen Läs mer »

UL Buss 110 vid vändhållplats i Storvreta

Billigare kollektivtrafik till Storvreta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid Region Uppsala fattade under sitt sammanträde 2023-03-27 beslut om en ny förenklad modell för enkel- och periodbiljetter inom kollektivtrafiken. Modellen innebär dyrare biljetter för de som tidigare reste inom en zon men billigare biljetter för resenärer som tidigare reste över zongränserna. Storvretaborna tillhör därmed vinnarna med förslaget. I syfte att nå …

Billigare kollektivtrafik till Storvreta Läs mer »

Konst i storvreta Lisa Jonasson

Konst i Storvreta

I ett tidigare nyhetsinlägg har vi kunnat informera om att Uppsala kommun fastställt ett konstprogram för Storvreta. I konstprogrammet konstaterar kommunen att det idag inte finns någon offentlig konst på allmän platsmark i Storvreta trots att det är kommunens största tätort efter Uppsala stad. I kommunens budget har investeringsmedel avsatts till konstnärlig gestaltning där målet …

Konst i Storvreta Läs mer »

Storvreta vårdcentral

Omlokalisering av vårdcentralen i Storvreta

Region Uppsala ger förvaltningsdirektören för Fastighet och service i uppdrag att genomföra en upphandling av en hyresvärd syftande till att omlokalisera vårdcentralen i Storvreta till en ny plats. Beslutet fattades i regionens fastighets- och servicenämnden vid sammanträdet den 27 februari 2023 och kommunicerades via ett pressmeddelande vilket även Uppsala Nya Tidning uppmärksammade i en kortare …

Omlokalisering av vårdcentralen i Storvreta Läs mer »

Rörparkens lekplats i Storvreta

Nya namn på parker i Storvreta

Vid Uppsala kommun namngivningsnämnds sammanträde 2022-12-06 fattades beslut om att anta parknamnen Piratparken och Tågvreten för två parkområden i Storvreta. Den ena parken som är föremål för namngivning ligger väster om Arrendevägen samt mellan Skogsvallsvägen och Fullerövägen. Den andra parken ligger mellan Vretalundsvägen och Adolfsbergsvägen. Uppsala kommun genomförde tidigare i höstas en dialog där namn …

Nya namn på parker i Storvreta Läs mer »

Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Förnyat samråd trafikplats Fullerö/länsväg 290

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Trafikverket tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Sammanfattningsvis föreslår Trafikverket att norrgående avfartsramp från E4 breddas till två körfält med fritt …

Förnyat samråd trafikplats Fullerö/länsväg 290 Läs mer »

Logo för Uppsala Kommun

Dialog om namn på parker i Storvreta

Uppsala kommun bjuder in medborgarna till dialog om namn på två parker i Storvreta. Kommunen menar att namngivna parker ger området identitet, tillgänglighet, särskiljning samt underlättar kommunikationen. Beslutet att ställa ut och remittera parknamnen fattades på Uppsala kommuns namngivningsnämds sammanträde 2022-08-30. Som underlag till beslutet finns en tjänsteskrivelse daterad 2022-08-02 vilket beskriver ärendet mer detaljerat. …

Dialog om namn på parker i Storvreta Läs mer »

Samråd Fullerö skolområde

Samråd av detaljplan för Fullerö skolområde

Uppsala kommun har tagit fram detaljplan för Fullerö skolområde vilken finns tillgänglig för samråd till och med 21 oktober 2022. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola, skola, bostäder samt en byggnad med samhällsnyttig verksamhet i Fullerö. Området gränsar i norr till Kometvägen, i öster till befintlig byggnation längs Meteorvägen och i väster …

Samråd av detaljplan för Fullerö skolområde Läs mer »

Storvretabiblioteket i Storvreta

Tyck till om Storvretabiblioteket

Hur upplever du servicen och lokalerna vid Storvretabibliotekt? Befolkningen i Uppsala kommun ökar vilket innebär att behoven av biblioteksservice förändras och utvecklas. Därför gör Uppsala kommun en undersökning för att få veta mer om vilka behov som finns av biblioteksservice i kommunen. Undersökningen ska ge underlag för att kunna anpassa utbud och service. Enkäten riktar …

Tyck till om Storvretabiblioteket Läs mer »

Rulla till toppen