Samhällsinformation

Uppsala kommun verksamhetsplan lokalförsörjningsplaner

Kommunstyrelsens möte 2021-12-15

Onsdagen den 15 december 2021 genomfördes årets sista möte i Uppsala kommuns kommunstyrelse. Ärendelistan var i sedvanlig ordning lång och av skiftande karaktär. Ett par av ärendena var extra intressanta varför de lyfts upp i detta forum. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget 2022–2024 för kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder kommunstyrelsen behöver genomföra …

Kommunstyrelsens möte 2021-12-15 Läs mer »

E4 trafikplats 189S utanför Storvreta

Samråd gällande trafikplats Fullerö och länsväg 290

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Planerna inkluderar en gångpassage vid väg 290. Trafikverket tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Under 2020 gjordes i samverkan med Uppsala …

Samråd gällande trafikplats Fullerö och länsväg 290 Läs mer »

Samråd detaljplan fullerö

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft

Detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57 som antogs av Uppsala kommunfullmäktige vid mötet 2021-09-13 har nu även vunnit laga kraft. Detaljplaneområdet omfattar området på båda sidor av väg 290 samt mellan infarten till Fullerö Hage och E4. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att detaljplanen är den gällande regleringen av markanvändning och byggande inom området. …

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft Läs mer »

Utgrävning Arkeologikonsult Storvreta

Resultat av utgrävningen vid Vretavallen

Inför Uppsala Vatten AB planerade byggnation av nytt reningsverk i Storvreta genomförde företaget Arkeologikonsult under våren 2021 en arkeologisk utredning invid Fyrisån och Vretavallen. Undersökningen inkluderade sökschaktning och man påträffades sju nya lämningar. Dessutom fick en redan känd lämning efter utredningens utförande en ny antikvarisk bedömning och utbredning. De nyfunna fornlämningarna bestod av ytterligare ett …

Resultat av utgrävningen vid Vretavallen Läs mer »

Vretalundsvägens lekplats i Storvreta

Utveckling av Vretalundsvägens lekplats

Under 2022 planerar Uppsala kommun att renovera Vretalundsvägens lekplats. Inför renoveringen tar Uppsala kommun fram en plan för utvecklingen av parken och bjuder in till dialog för att få reda på hur invånarna använder parken idag och vad man önskar att kommunen ska göra för att den ska bli ännu bättre. Synpunkter lämnas i digital …

Utveckling av Vretalundsvägens lekplats Läs mer »

Granskning detaljplan Södra Storvreta etapp 1

Granskning av detaljplan för Södra Storvreta – etapp 1

Uppsala kommun har öppnat upp för granskning gällande detaljplanen för Södra Storvreta etapp 1. Område ska sammanlänka Storvreta med Fullerö Hage och planeras innehålla bostäder, skolor och grönområden. Planen syftar till att möjliggöra cirka 125 bostäder och en förskola i en del av Södra Storvreta, som tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter ihop …

Granskning av detaljplan för Södra Storvreta – etapp 1 Läs mer »

Alternativ för centrumutveckling Storvreta

Nästa steg i utvecklingen av Storvreta centrum

Under våren har Uppsala kommun tillsammans med sina samarbetspartner genomfört en webbdialog kring utvecklingen av Storvreta centrum. Resultatet av denna dialog har kommunicerats tidigare och mer information om denna kan hittas i ett tidigare nyhetsinlägg. Uppsala kommun tar nu nästa steg i processen genom att plan- och byggnadsnämnden beslutat att inleda planläggning och ge positivt …

Nästa steg i utvecklingen av Storvreta centrum Läs mer »

Samråd detaljplan fullerö

Arbetet med detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 tar nästa steg

Arbetet med att ta fram detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 dvs området på båda sidor av väg 290 samt mellan infarten till Fullerö Hage och E4 tar ytterligare ett steg. Detta genom att Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd omhändertagit de granskningssynpunkter som gavs tidigare i våras. Synpunkterna rörde framförallt dagvattenhantering och närheten till Ärna …

Arbetet med detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 tar nästa steg Läs mer »

Offentlig konst i Storvreta

Offentlig konst i Storvreta

Uppsala kommun genomför i perioden 28 juni och 13 augusti en digital undersökning med fokus på Storvretas nya offentliga konst. Uppsala kommun vill med undersökningen fånga upp tankar från boende, föreningar och andra intressenter för att ta vara på vad som är Storvretas identitet och vad som kan bli utgångspunkten för ny konst när området …

Offentlig konst i Storvreta Läs mer »

Resultat webbdialog Storvreta centrum

Resultat webbdialog Storvreta centrum

Den 8 mars avslutades den webbdialog som Uppsala kommun med samarbetspartners genomförde kring utvecklingen av Storvreta centrum. Webbdialogen var det andra steget i arbetet mot en detaljplan för området. Förhoppningen är att beslut om detaljplan kan fattas innan sommaren 2021. Totalt inkom 119 svar på enkäten innehållandes 1 625 synpunkter. Synpunkterna har sammanställts i en …

Resultat webbdialog Storvreta centrum Läs mer »