Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Granskning av vägplan gällande trafikplats Fullerö och korsningen vid Kometvägen

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningen länsväg 290/Kometvägen. Syftet med ombyggnationen är att öka kapaciteten i såväl trafikplatsen som korsningen samt förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Trafikverket har sedan 2021 arbetat med att ta fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Denna vägplan har vid tre tillfällen varit föremål för samråd och kompletterande underlag har samlats in. Vägplanen ställs nu ut till granskning.

Granskningshandlingar

Trafikverkets webbplats kan du ta del av samtliga handlingar som berör arbetet med den nya vägplanen. I den nu aktuella fasen av arbetet dvs granskningsfasen redovisar Trafikverket ett antal dokument där samrådsredogörelsen är huvuddokumentet. I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna beaktats. Utöver samrådsredogörelsen redovisar Trafikverket även plan- och miljöbeskrivning som beskriver det konkreta förslaget till vägplan inkluderat nu omhändertagna samrådssynpunkter. Vidare redovisas plankartor och illustrationskartor.

Förslaget

De konkreta åtgärder som föreslås redovisas i plan- och miljöbeskrivningen på sidorna 52-54. Åtgärder som föreslås är att norrgående avfartsramp från E4 breddas till två körfält med fritt högersvängfält som ansluter till väg 290, som också breddas till två körfält i nordöstlig riktning för att sedan övergå till ett körfält norrut. Förslaget innebär även att ett höger- och vänstersvängfält anläggs mot södergående påfartsramp till E4. Infrastrukturen för gång- och cykeltrafikanter justeras och anpassas efter andra föreslagna lösningar. Korsningen väg 290/Kometvägen utformas som en dubbelfilig cirkulationsplats.

Trafikverket trafikplats fullerö storvreta
Trafikverket trafikplats kometvägen fullerö storvreta

Synpunkter

Synpunkter på vägplanen lämnas till Trafikverket via digitalt formulär, via epost till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2021/98897. Synpunkter ska kommit Trafikverket tillhanda senast torsdagen den 18 maj 2023.

Tidigare delar av processen

Tidigare i processen har flera steg genomförts. Redan 2009 genomfördes en förstudie kring trafikplats Fullerö. Förstudien kan hittas på Trafikverkets webbplats. Klicka på länken ”Arkiv” för att hitta dokumenten.

Under 2020 gjordes i samverkan med Uppsala kommun förbättringar vid busshållplatsen på väg 290 och vägplanen ska bygga vidare på detta arbete där ökad säkerhet och tillgänglighet är i fokus. Enligt uppgifter från Trafikverket finns inga planer på att förändra utformningen av busshållplats med tillhörande refug/fildelare.

I oktober 2021 genomfördes det första samrådet av vägplanen. Samrådet innebär att Trafikverket utbyter information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. Trafikutredningen syftar till att komplettera tidigare genomförda kapacitetsutredningar för korsning väg 290/Kometvägen och presentera nya kapacitetsfakta med hänsyn tagen till kollektivtrafikens framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper. Trafikutredningens målsättning är att ta fram ett beslutsunderlag för den ämnade målgruppen så att ett beslut kan tas kring vilken korsningsutformning som ska väljas för vidare arbete. Tag del av samrådsunderlaget och trafikutredningen som var en del av samrådet i oktober 2021 på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket genomförde i december 2022 ett kompletterande samråd gällande E4/väg 290/Kometvägen och trafikplats Fullerö. Det tidigare publicerade samrådsunderlaget kompletterades i detta skede med PM Avvattning och PM Geoteknik.

Planläggningsprocessen

Vid större vägbyggen och ombyggnationer behöver det finnas en vägplan Innan man kan sätta spaden i marken för att bygga. Den visar hur vägen och korsningarna ska utformas och vilken mark som behövs. Att ta fram en vägplan är en viktig demokratisk process som är svår att forcera eftersom alla ska få chansen att tycka till om föreslagna åtgärder. Vill du veta mer om hur processen för planläggning av väg- och järnvägsbyggande ser ut, en process där både infrastrukturbyggaren och företrädare för samhället i övrigt medverkar? Se Trafikverkets webbplats.

Trafikverket planläggningsprocess vägplan
Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen