FRAMTID

- Hur kommer Storvreta utvecklas -

Utvecklingsprojekt i Storvreta

Den planerade utvecklingen av Storvreta består av ett antal olika projekt vilka befinner sig i olika stadier av utveckling. På Uppsala kommuns webbplats kan du läsa mer om flera av projekten.

Storvreta

  • Storvreta centrum – 300 bostäder samt ökad handels- och lokalyta.
  • Grandins backe – 90 hyresrätter samt vårdboende beläget mellan Pluggparadiset och Storvretabiblioteket.
  • Södra Storvreta – länken mellan Fullerö Hage och Storvreta som inkluderar 680 bostäder, förskolor, grundskola och idrottshall.
  • Vattenverk – ny anläggning med avhärdningsfilter beläget vid återvinningscentralen.
  • Åstråket Storvreta – naturskönt promenadstråk mellan Stovretabadet och Ekeby kvarn.
  • Storvreta vårdcentral – upphandling av en hyresvärd för omlokalisering av vårdcentralen till en ny plats.
  • ICA Supermarket Solen – byggnation av ny butikslokal vid Handelsknuten.

Fullerö

Nedan presenteras de nyhetsinlägg som publicerats på denna webbplats och som har bärighet mot ämnet detaljplanearbete eller annan större offentlig utveckling. För att ta del av nyhetsinlägg som berör även den mindre utvecklingen och inom alla ämnen, se sidan Nyheter.

Prenumerera på Uppsala kommuns nyhetsbrev

Uppsala kommun erbjuder möjlighet att prenumerera på deras nyhetsbrev om vad som händer i Storvreta och hur kommunens planerade utveckling ser ut? Prenumerationsfunktionen nås via Uppsala kommuns webbplats.

Uppsala kommun erbjuder även möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev om kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Prenumerationsfunktionen nås via Uppsala kommuns webbplats.

Trafikverkets utvecklingsprojekt

Trafikverket ansvarar bl.a. för vägnätet på de större vägarna kring Storvreta. De expansiva planerna för Storvreta/Fullerö kräver att vägnätet anpassas för den ökande mängden fordonstrafik. På Trafikverkets webbplats kan du bl.a. ta del av Trafikverkets genomförandeplan för åren 2022–2027.

Fullerö Trafikantservice

Fullerö Trafikantservice är namnet på det handelsområde som är under uppbyggnad vid infarten till Fullerö hage. Området ägs av Fullerö Trafikantservice AB. Handelsområdet består för närvarande av närbutik, drivmedelsstation och biltvätt och kommande planer inkluderar även en bilverkstad och restaurang. Följ utvecklingen av området på Fullerö Trafikantservice webbplats.

Projektdirektiv Storvreta

I maj 2020 godkände Uppsala kommun projektdirektiv Storvreta. Projektdirektiv Storvreta utgår från genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta och konkretiserar ramarna för ett samlat projekt och innehåller de mål mot vilka arbetet ska riktas. Projektdirektivet innehåller förutom effekt- och projektmål även förslag till tidplaner för delprojekt samt en ekonomisk kalkyl.

Ta del av projektdirektivet via Uppsala kommun webbplats.

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan Storvreta

I juni 2018 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta. Genomförandeplanen utgår från den fördjupade översiktsplanen och dess markanvändningskarta och förtydligar i vilken ordning kommande utveckling ska ske för att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ska bli verklighet.

Genomförandeplanen fungerar som ett fördjupat kunskapsunderlag för politiker och tjänstepersoner men också som ett förtydligande gentemot byggaktörer och fastighetsägare kring till exempel tidplan och vilka kostnader de väntas bära.

Ta del av genomförandeplanen för Storvreta via Uppsala kommun webbplats.

Fördjupad översiktsplan Storvreta

I Översiktsplanen för Uppsala kommun utpekas Storvreta som en ort med stor utbyggnadspotential. Ett flertal detaljplaner är under framtagande och det påvisas behov av en samlad fördjupad översiktsplan som tar helhetsgrepp om ortens utveckling. En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Storvreta vill visa på vilka möjligheter som Storvreta erbjuder inför framtiden och hur Storvreta kan utvecklas vid utbyggnad. Syftet är att stärka Storvretas positiva kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid – en attraktions- och möjlighetsplan. Visioner och mål i den kommunomfattade översiktsplanen har vidareutvecklats och konkretiserats. FÖP Storvreta ska fungera som grund för arbetet med kommande detaljplaner i orten. FÖP Storvreta utmynnar i en långsiktig målbild och hur den i lämpliga steg kan förverkligas. Planen behandlas så som översiktsplan i plan- och bygglagens mening.

Ta del av den fördjupade översiktsplanen för Storvreta via Uppsala kommun webbplats.

Översiktsplan Uppsala kommun

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder också beslut här och nu. 
Översiktsplanen visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och på lång sikt – ända fram till 2050. Den visar hur vi kan få plats med fler invånare och arbetsplatser, samtidigt som vi skapar en god livsmiljö för människor och företag, och värnar om och förbättrar vår miljö. Nu gällande översiktsplan ”Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun” ger en mycket grov bild av hur kommunens utveckling ser ut. Storvreta nämns bara i periferin.

Ta del av översiktsplanen via Uppsala Kommun webbplats.

Rulla till toppen