Samråd Fullerö skolområde

Detaljplan för Fullerö skolområde antagen

Uppsala kommuns kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde 27 maj att anta detaljplanen för Fullerö skolområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola, skola, bostäder samt en byggnad med samhällsnyttig verksamhet i Fullerö. Området gränsar i norr till Kometvägen, i öster till befintlig byggnation längs Meteorvägen och i väster till planområdet Fullerö 21:66 och 21:57. Detaljplanen ställdes ut för samråd under hösten 2022 och granskning under hösten 2023.

Detaljplanen omfattar en förskola med cirka åtta avdelningar, en grundskola med förskoleklass till och med årskurs 6 med cirka 420 skolplatser samt cirka 150 bostäder. Bostäderna är planerade i både flerbostadshus och radhus, för att möjliggöra en blandning av olika bostadstyper. Vidare omfattar detaljplanen även en samhällsfastighet som kan rymma antingen idrottshall, vårdcentral, samlingslokal eller liknande.

Bostadsområdet planeras i två separata delar. En del med cirka 50 småhus mot väst och en del med två flerfamiljshus mot öst. Tillsammans möjliggör detta cirka 150 bostäder. I småhusområdet planeras radhusbebyggelse med en gemensam park. Flerbostadshusen vänder sig mot Meteorvägen i öst med genomgående entréer och gatuparkering mot radhusbebyggelsen i väst.

Förskolan och grundskolan planeras inom samma fastighet men med skilda gårdar vid byggnaden. Parkering planeras vid den nytillkommande Siriusvägen i söder.

Tag del av kommunfullmäktiges beslut på Uppsala kommuns webbplats.

Illustrationer

Situationsplan Fullerö skolområde
Situationsplan [Uppsala kommun]
Möjlig utformning flerbostadshus Meteorvägen Fullerö skolområde
Möjlig utformning av husen längs Meteorvägen. [Metod arkitekter]

Planhandlingar & utredningar

På Uppsala kommuns webbplats hittas samtliga planhandlingar och utredningshandlingar. Några av de mer väsentliga dokumenten är:

 • Planbeskrivning (huvuddokument som beskriver områdets förutsättningar och de förändringar som planen innebär)
 • Undersökning (undersökning om detaljplanens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan)
 • Samrådsredogörelse (Sammanfattning av inkomna synpunkter från samrådet och hur dessa har hanterats)
 • Länsstyrelsens yttrande under samrådet
 • Arkeologisk undersökning (utredning syftande till att klargöra om det finns fornlämningar inom området)
 • Barnkonsekvensanalys (verktyg för att tidigt synliggöra vilka konsekvenser planering, utformning eller förvaltning får för barn och unga)
 • PM Trafik (utredning som ska beskriva konsekvenser för samtliga trafikslag baserat på detaljplanen och planerade trafiklösningar)

  Tidplan

  Under förutsättning att planen inte blir överklagad får detaljplanen laga kraft tre veckor efter antagandebeslut i kommunfullmäktige. Planens bedömda genomförandetid är 5 år från det datum planen får laga kraft.

  Detaljplaneprocessen

  Vill du veta mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen ser ut, läs mer på Uppsala kommun webbplats.

  Planprocessen för detaljplanering
  Facebook
  Twitter
  EPOST
  UTSKRIFT
  Rulla till toppen