Samråd Fullerö skolområde

Samråd av detaljplan för Fullerö skolområde

Uppsala kommun har tagit fram detaljplan för Fullerö skolområde vilken finns tillgänglig för samråd till och med 21 oktober 2022. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola, skola, bostäder samt en byggnad med samhällsnyttig verksamhet i Fullerö. Området gränsar i norr till Kometvägen, i öster till befintlig byggnation längs Meteorvägen och i väster till planområdet Fullerö 21:66 och 21:57.

Detaljplanen som presenteras omfattar en förskola med cirka åtta avdelningar, en grundskola med förskoleklass till och med årskurs 6 med cirka 420 skolplatser samt cirka 150 bostäder. Bostäderna är planerade i både flerbostadshus och radhus, för att möjliggöra en blandning av olika bostadstyper. Vidare omfattar detaljplanen även en samhällsfastighet som kan rymma antingen idrottshall, vårdcentral, samlingslokal eller liknande.

Bostadsområdet planeras i två separata delar. En del med cirka 50 småhus mot väst och en del med två flerfamiljshus mot öst. Tillsammans möjliggör detta cirka 150 bostäder. I småhusområdet planeras radhusbebyggelse med en gemensam park. Flerbostadshusen vänder sig mot Meteorvägen i öst med genomgående entréer och gatuparkering mot radhusbebyggelsen i väst.

Förskolan och grundskolan planeras inom samma fastighet men med skilda gårdar vid byggnaden. Grundskolan och förskolan planeras separerade men länkas samman i en enhetlig byggnad. Förskolan planeras i en del av byggnaden som omsluts av de båda gårdarna. Parkering planeras vid den nytillkommande Siriusvägen i söder och tillgänglighetsangöring vid Kometvägen i norr.

Planhandlingar

På Uppsala kommun webbplats kan man hitta samtliga planhandlingar och utredningshandlingar. Några av de mer väsentliga dokumenten är:

  • Planbeskrivning (huvuddokument som beskriver områdets förutsättningar och de förändringar som planen innebär)
  • Plankarta (juridiskt bindande handling som anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras mm.)
  • Undersökning (undersökning om detaljplanens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan)
  • Barnkonsekvensanalys (verktyg för att tidigt synliggöra vilka konsekvenser planering, utformning eller förvaltning får för barn och unga)

Illustrationer

Samråd Fullerö skolområde illustrationsplan
Illustrationsplan [Uppsala kommun]
Samråd Fullerö skolområde illustrationsplan
Skolans och förskolans planering [Uppsala kommun]
Samråd Fullerö skolområde illustrationsplan
Bostadsområdets planering [Uppsala kommun]

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas senast 21 oktober 2022 till Uppsala kommun på adress: Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller via digitalt formulär på Uppsala kommun webbplats.

Informationsmöte

Tid: 4 oktober klockan 17:30.
Plats: Vattgårdsvägen 1 i Storvreta (mellan Storvreta bibliotek och Storvretagården).

Tidplan

Planen bedrivs med målsättningen att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige under det tredje kvartalet 2023. Under förutsättning att planen inte blir överklagad får detaljplanen laga kraft tre veckor efter antagandebeslut i kommunfullmäktige. Planarbetet genomförs med följande tidplan:

  • Samråd Tredje kvartalet 2022 (Genomförs just nu vilket detta nyhetsinlägg berör)
  • Granskning Första kvartalet 2023
  • Godkännande Andra kvartalet 2023
  • Antagande Tredje kvartalet 2023

Planens bedömda genomförandetid är 5 år från det datum planen får laga kraft.

Detaljplaneprocessen

Vill du veta mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen ser ut, läs mer på Uppsala kommun webbplats.

Planprocessen för detaljplanering
Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen