Logo för Uppsala Kommun

Dialog om namn på parker i Storvreta

Uppsala kommun bjuder in medborgarna till dialog om namn på två parker i Storvreta. Kommunen menar att namngivna parker ger området identitet, tillgänglighet, särskiljning samt underlättar kommunikationen. Beslutet att ställa ut och remittera parknamnen fattades på Uppsala kommuns namngivningsnämds sammanträde 2022-08-30. Som underlag till beslutet finns en tjänsteskrivelse daterad 2022-08-02 vilket beskriver ärendet mer detaljerat.

Den ena parken som är föremål för officiell namngivning är den som ligger väster om Arrendevägen samt mellan Skogsvallsvägen och Fullerövägen vilken sedan tidigare inofficiellt kallats Rörparken. I parken ligger det som kommunen kallar Rörparkens lekplats eller kanske det i folkmun vanligare Piratparken. Se karta på Uppsala kommuns webbplats. Den andra parken ligger mellan Vretalundsvägen och Adolfsbergsvägen. I denna park ligger lekplatsen Vretalundsvägens lekpark som just nu byggs om. Se karta på Uppsala kommuns webbplats. Det är alltså inte lekplatsernas namn som är föremål för dialog utan de större parkområdena omkring. Projektledaren ger i separat mejldialog uttryck för att lekplatsernas namn gäller tills vidare men om en park får ett nytt namn så kan lekplatsens namn komma att anpassas efter parknamnet.

Under våren 2022 har Uppsala kommun samverkat med Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening samt Storvretabygdens utvecklingsråd kring namnförslag på de båda parkerna. Ett flertal förslag på namn fördes fram för beredning inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Efter beredning föreslås parknamnen Adolfsbergsparken och Rörparken. Kommunen menar att om ett namn är etablerat om ej officiellt så kan det var klokt att hålla fast vid det, inte minst av säkerhetsskäl. Det vill säga att behålla namnet Rörparken på parken vid Arrendevägen. Kommunen gör bedömningen att Vretalundsparkens lekplats inte är särskilt etablerat och ingen av de båda remissinstanserna har heller föreslagit Vretalundsparken, så här är det mer motiverat att välja ett alternativt namn. Här föreslås alltså Adolfsbergsparken. De båda parknamnen är nu föremål för dialog.

Synpunkter

Synpunkter på namnförslagen kan förmedlas på tre olika sätt. Antingen via webbaserat formulär [måldokumentet borttaget av Uppsala kommun], via epost till namngivningsnamnden@uppsala.se alternativt via post adresserat till: Uppsala kommun Namngivningsnämnden 753 57 Uppsala. Synpunkter på namnförslagen ska vara Uppsala kommun tillhanda senast 7 oktober 2022.

Kartor

Namngivning parker Storvreta Uppsala kommun
Föreslagna parknamn; Rörparken & Adolfsbergsparken. Blå markering visar geografiskt utsträckning. Bild: Uppsala kommun
Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen