Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Ändringar i vägplan för trafikplats Fullerö och korsningen vid Kometvägen

Trafikverkets arbete med att planera för ombyggnation av trafikplats Fullerö vid E4 och korsningen länsväg 290/Kometvägen fortsätter. Syftet med ombyggnationen är att öka kapaciteten i både trafikplatsen och korsningen samt förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Trafikverket har sedan 2021 arbetat med att ta fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att hantera de ökade trafikmängderna. Vägplanen har varit föremål för flera samråd, dels under 2021 och sedan två gånger under 2022 där synpunkter samlats in. Förslag till vägplan ställdes ut till granskning under våren 2023. Under granskningen inkom det ett antal synpunkter vilket har medfört att Trafikverket gjort ändringar av Plan- och miljöbeskrivningen. Flertalet synpunkter kommer från Länsstyrelsen och Uppsala kommun. Trafikverket har även kompletterat planskedet med en fördjupad riskanalys för grundvattenpåverkan och informationen om grundvattenpåverkan och skyddsåtgärder har utvecklats utifrån denna.

Trafikverket sammanfattar gjorda ändringar i promemorian ”PM Ändringar efter granskning av vägplan” som finns att ta del av på Trafikverkets webbplats. Ändringarna i Plan- och miljöbeskrivningen förändrar inte utformningen av trafikplatsen utan för en lekman som saknar djupare insikt i planprocess och miljöarbete på samhällsnivå, är ändringarna till större delen av kosmetisk karaktär. Bland ändringarna finns skrivningar kring; rödlistade arter, risk för förorening av grundvatten, dikning, avvattning, beredskapsplan, miljörisker under byggnation etc.

I samband med publicering av ovan beskrivna PM har även tidplanen för projektet uppdaterats. Trafikverket planerar att fastställa vägplanen under 2025, påbörja arbetet under 2026 för att slutligen öppna för trafik under 2027. Läs mer om detta på Trafikverkets webbplats.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen