E4 trafikplats 189S utanför Storvreta

Samråd gällande trafikplats Fullerö och länsväg 290

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen. Planerna inkluderar en gångpassage vid väg 290. Trafikverket tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna. Under 2020 gjordes i samverkan med Uppsala kommun förbättringar vid busshållplatsen på väg 290 och vägplanen ska bygga vidare på detta arbete där ökad säkerhet och tillgänglighet är i fokus.

Trafikverket har sammanställt den viktigaste informationen kring arbetet och processen framåt i en Planläggningsbeskrivning [dokumentet är borttaget från Trafikverkets webbplats].

I arbetet med trafikplanen har Trafikverket genomfört en trafikutredning. Trafikutredningen syftar till att komplettera tidigare genomförda kapacitetsutredningar för korsning väg 290/Kometvägen och presentera nya kapacitetsfakta med hänsyn tagen till kollektivtrafikens framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper. Trafikutredningens målsättning är att ta fram ett beslutsunderlag för den ämnade målgruppen så att ett beslut kan tas kring vilken korsningsutformning som ska väljas för vidare arbete.

Huvuddokumentet för Trafikverkets samråd gällande vägplanen är samrådsunderlaget. Samrådet är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

Synpunkter på trafikplanen lämnas till Trafikverket via digitalt formulär eller eller via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk brevet med diarienummer TRV 2021/98897. Synpunkter ska kommit Trafikverket tillhanda senast 8 november 2021.

Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats.

Redan 2009 genomfördes en förstudie kring trafikplats Fullerö. Förstudien kan hittas på Trafikverkets webbplats. Klicka på länken ”Arkiv” för att hitta dokumenten.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT