Storvreta vårdcentral

Omlokalisering av vårdcentralen i Storvreta

Region Uppsala ger förvaltningsdirektören för Fastighet och service i uppdrag att genomföra en upphandling av en hyresvärd syftande till att omlokalisera vårdcentralen i Storvreta till en ny plats. Beslutet fattades i regionens fastighets- och servicenämnden vid sammanträdet den 27 februari 2023 och kommunicerades via ett pressmeddelande vilket även Uppsala Nya Tidning uppmärksammade i en kortare artikel. Utöver upphandlingen ska förvaltningsdirektören genomföra ett programarbete för den nya vårdcentralen. Bakgrunden till beslutet är att Storvreta vårdcentral är belägen i lokaler som inte är ändamålsenliga och inte kan svara upp mot ökad efterfrågan i takt med Storvretas expansion. Detta redovisas i behovsanalys som genomförts av Region Uppsala och som redovisades i april 2021.

I mars 2022 beslutade vårdstyrelsen en genomföra en förstudie kring vårdcentralen i Storvreta. Utöver detta beslutades att det även skulle genomföras ett programarbete avseende lokal för Storvreta vårdcentral. Programarbetet kan förenklat uttryckt vara brukarens och byggherrens redskap för att formulera krav och för att följa upp dessa genom byggprocessen. I ärendebeskrivningen till beslutet lyfts flera problem fram med dagens situation exempelvis trånga och icke ändamålsenliga lokaler. Lokalproblematiken begränsar möjligheten till att ta emot patienter, leder till att lokaler används på icke avsett vis och till svårigheter att rekrytera personal.

  Förstudien redovisades i en rapport i maj 2022 där tre olika alternativ presenterades för en långsiktig lösning på vårdcentralens lokalisering i Storvreta:
  • Optimera och effektivisera
  • Omlokalisering
  • Ombyggnation eller nybyggnation

  I förstudien utesluts att det går att effektivisera nuvarande lokaler då det skulle kräva en utbyggnad i en fastighet som redan har underhållsbehov, vilket innebär risk för avbrott och störningar. Studien pekar vidare på att det inte heller finns det några pengar avsatta i regionplan och budget för en nybyggnation i regionens egen regi. Förstudien förordade alternativet att omlokalisera verksamheten genom att utföra en hyresvärdsupphandling med nyproduktion i full skala i centrala Storvreta. Det är denna hyresvärdsupphandling som nu ska genomföras och som meddelads via pressmeddelandet. I förarbetet till beslutet i regionens fastighets- och servicenämnden finns ett tjänsteutlåtande från oktober 2022 som kompletterar informationen i pressmeddelandet.

  Facebook
  Twitter
  EPOST
  UTSKRIFT
  Rulla till toppen