Konst i storvreta Lisa Jonasson

Konst i Storvreta

I ett tidigare nyhetsinlägg har vi kunnat informera om att Uppsala kommun fastställt ett konstprogram för Storvreta. I konstprogrammet konstaterar kommunen att det idag inte finns någon offentlig konst på allmän platsmark i Storvreta trots att det är kommunens största tätort efter Uppsala stad. I kommunens budget har investeringsmedel avsatts till konstnärlig gestaltning där målet är att alla kommunens invånare ska ha tillgång till offentlig konst i sitt närområde.

Uppsala kommuns kulturnämnd gav under hösten 2022 två konstnärer i uppdrag att skissa på förslag till konstnärliga gestaltning för stationsområdet i Storvreta och Storvretas badplats. Nu har Kulturnämnden fattat beslut och givit konstnärerna godkännande till att påbörja arbetet med konstverken.

Konstnären Gunilla Bandolin har fått uppdraget att uppföra ett konstverk i anslutning till Storvretas badplats. Konstverket består av en labyrintisk cirkel tillverkad av stenar från rullstensåsar. I centrum finns en inre cirkel, en mötesplats med större stenar att sitta på.

Konst i Storvreta Gunilla Bandolin
Rullstensåsar av Gunilla Bandolin. Foto Uppsala kommun

Konstnären Lisa Jonasson har skissat på en gestaltning till Storvretas stationsområde. Gestaltningen består av två konstverk på olika platser vid stationsområdet. Två större skulpturer i form av två figurer kommer att uppföras i anslutning till perrongen och en takmålning kommer att utföras i gångtunneln under spåret.

Läs mer om konstnärernas beskrivning av konstverken på Uppsala kommuns webbplats.

Enligt Uppsala kommun är dessa två konstverken de första i kommunens långsiktiga satsning på konst i Storvreta. Konstverken kommer att färdigställas och invigas under 2023. I konstprogrammet pekas flera andra platser ut som särskilt intressanta för det fortsatta arbetet med konstnärlig utsmyckning av Storvreta exempelvis; längs Fyrisån, Cirkulationsplatsen vid södra infarten, skogsdungen vid Adolfsbergsvägen, centrum, gräsängen vid Storvretaskolan/församlingshemmet, den tillkommande huvudgatan som ska byggas mot Fullerö hage samt Skogsvallens IP.

Konstprogram Storvreta finns att ladda ner från Uppsala kommun webbplats.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen