Cykelkarta Storvreta

Uppsala kommuns cykelvägsatsningar 2022-2025

Uppsala kommun har som målsättning att vara en av de främsta kommunerna i Sverige när det gäller framkomlighet och säkerhet för cyklister. Uppsala kommuns arbete med cykeltrafiken syftar enligt kommunens cykelpolicy till att förbättra folkhälsan, skapa en attraktiv stadsmiljö och minska biltrafikens andel av andelen resor inom kommunen. Uppsala kommun menar i sina riktlinjer för cykeltrafik att för att få fler att börja cykla behövs ett tryggare, säkrare, snabbare och bekvämare cykelvägnät. Det behövs även beteendepåverkande åtgärder och kontinuerlig uppföljning av cykeltrafiken och de åtgärder som genomförs.

I Uppsala kommun finns det i dag ungefär 56 mil cykelvägar eller cykelfält. Av dessa finns 46 mil i Uppsala tätort och 2 mil i Storvreta tätort. Under de närmaste åren planerar kommunen att rusta upp några befintliga cykelvägar och bygga några nya. I de fall upprustning sker, läggs ny asfalt och standarden på gång- och cykelvägarna höjs på olika sätt exempelvis genom bredare bana eller separera utrymmet för gång- respektive cykeltrafikanterna.

Uppsala kommun har nyligen fastställt sina prioriteringar för nya cykelvägar och upprustning av befintliga cykelvägar för fyraårsperioden 2022–2025. Det kan konstateras av den publikt tillgängliga informationen att av 111 redovisade projekt så ligger inga i Storvreta. I lagd planering finns alltså exempelvis ingen plan för en sammanhållen cykel- & gång väg genom Storvreta längs Fullerövägen-Kilgärdesvägen eller ner mot Återvinningsstationen. Läs mer om arbetet och tag del av de prioriterade sträckorna på Uppsala kommuns webbplats på sidan Nya och förbättrade cykelvägar. De prioriterade sträckorna kan även ses presenterad via en karta.

Nya cykelvägar och upprustning av cykelvägar 2022-2025 [Uppsala kommun]

Lämna synpunkter

Uppsala kommun uppmuntrar invånarna att lämna synpunkter på lagd planering. Synpunkter kan lämnas både på befintliga cykelvägar som har behov av upprustning men även för nytillkommande behov. Synpunkter lämnas på Uppsala kommuns webbplats på sidan för felanmälan eller lämnande av synpunkter på trafik- och utemiljö.

Synpunkter på kommunens prioriteringar bör även kunna framföras på det möte med ledande politiker som Utvecklingsrådet för storvretabygden planerat till 30 mars 2022 kl 18:00 i Storvretaskolans matsal.

Cykelkarta

Uppsala kommun vill göra det enkelt för den som cyklar. Kommunen har därför tagit fram en karta som inte bara hjälper cyklister att hitta rätt utan även att hitta cykelparkeringar, cykelpumpar och de snabbaste cykelvägarna. Cykelkartan finns i en digital version men det finns även möjlighet att ladda ner kartan för utskrift. Tag del av mer information på Uppsala kommuns webbplats på sidan Cykelkarta.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen