Detaljplan Södra Storvreta etapp 1 antagen

Detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 antagen

Vid sitt möte 2022-03-24 antog Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd detaljplanen för Södra Storvreta etapp 1. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola med upp till åtta avdelningar och omkring 125 bostäder, som tillsammans med en ny huvudgata kommer att knyta ihop Storvreta med Fullerö. Det som nu vidtar är en överklagandeperiod på tre veckor innan detaljplanen vunnit laga kraft och att bygglovsprocessen kan ta vid.

För att ta del av samtliga handlingar i ärendet, se Uppsala kommun webbplats.

För mer information, se Uppsala kommun pressmeddelande från Uppsala kommun [pressmeddelandet borttaget av Uppsala kommun] eller nyhetsartikel från Uppsala Nya Tidning.

Detaljplaneområde Södra Storvreta

I vårt tidigare nyhetsinlägg kan du följa ärendet då det var ute på granskning under hösten 2021. Detta var det andra granskningsomgången vilken genomfördes efter att planområdet minskats i omfång beroende på osäkerheter kring kommande kraftledningsgata. Under granskningen inkom sammanlagt 30 yttranden. Planen har därefter justerats, bland annat har behovet av arkeologiska undersökningar och hänsyn till naturmiljöerna under byggandet förtydligats. Du kan även ta del av vårt nyhetsinlägg som behandlade den pausade processen.

Innan sommaren 2022 planeras arbetet med en andra etapp, Södra Storvreta 2, påbörjas. Här kommer kommunen planera för ytterligare bostäder, förskola, skola, idrottshall i ett naturnära läge. Exakt utbredning och utformning prövas under planprocessen.

Vill du veta mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen ser ut, läs mer på Uppsala kommun webbplats.

Planprocessen

Uppdatering 2022-05-11

Detaljplanen för Södra Storvreta etapp 1 vann 28 april 2022 laga kraft. Det betyder att detaljplanen är den gällande regleringen av markanvändning och byggande inom området. Planprocessen är därmed avslutad. Nu tar ofta bygglovsprocessen vid och gator, torg och parker börjar byggas.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen