Utgrävning Arkeologikonsult Storvreta

Resultat av utgrävningen vid Vretavallen

Inför Uppsala Vatten AB planerade byggnation av nytt reningsverk i Storvreta genomförde företaget Arkeologikonsult under våren 2021 en arkeologisk utredning invid Fyrisån och Vretavallen.

Undersökningen inkluderade sökschaktning och man påträffades sju nya lämningar. Dessutom fick en redan känd lämning efter utredningens utförande en ny antikvarisk bedömning och utbredning. De nyfunna fornlämningarna bestod av ytterligare ett boplatsområde som bestod av ett treskeppigt hus som daterats till förromersk – romersk järnålder.

Arkeologikonsult konstaterar i sin sammanfattning att de påträffade lämningarna passar in i den fornlämningsbild som finns i Storvretabygden. Med detta avses ovan mark synliga gravar samt under mark dolda boplatslämningar och agrara lämningar efter en mångårig odlingshistoria på platsen.

Tag del av rapporten i sin helhet (ca 3Mb).

Läs mer om Arkeologikonsult på deras webbplats. Du kan även följa deras spännande utgrävningar på Facebook.

Sök efter fornlämningar kring din bostad med hjälp av Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT